28 června, 2022

Stavba bez stavebního povolení

Poptávka po trvalém či přechodném bydlení v přírodě je čím dál větší. Stavební povolení je ale zdlouhavé řízení bez nejasného výsledku.

V této situaci se nabízí možnost umístění stavby na váš pozemek bez tohoto povolení. Pro tyto účely se rozlišují dva pojmy: stavba a výrobek plnící funkci stavby.

Co je to stavba

Stavba roste v místě vzniku tohoto objektu, tedy přímo na stanovišti, které si k tomuto účelu zvolíte.

Co je to výrobek plnící funkci stavby

Tato „stavba“ vzniká ve výrobní hale a na své místo je převezena v hotovém stavu.

§ 90 stavebního zákona

Protože jde v obou případech o stavbu, budete muset v každém případě navštívit stavební úřad, abyste zjistili, zda můžete mobilní dům na pozemek umístit.

Aby vše proběhlo k oboustranné spokojenosti a úředníci vám udělili územní souhlas, budete muset splnit několik podmínek. Váš záměr o umístění stavby musí být v souladu s územním plánováním, charakterem území a místní infrastrukturou.

V tomto případě jde o zjednodušenou formu územního řízení, která se uděluje v případě jednoduchých staveb.

 

§79 Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas např. nevyžadují:

povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,

opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,

stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

Výjimek je tam mnoho a doporučujeme zajít na místě příslušný stavební úřad a poptat se přímo tam.

Žádost o vydání územního souhlasu

Nebudete-li spadat do žádné z výjimek, budete muset jít na stavební úřad a vyplnit formulář, který se jmenuje Oznámení o záměru v území a podat jej na příslušný stavební úřad.

Budete muset doložit vlastnické právo k pozemku. Nejste-li vlastníkem pozemku nebo stavby a nejste oprávněn požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, musíte přiložit souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musíte vyznačit na situačním výkresu dokumentace.

V případě zastupování, musíte mít plnou moc pro více řízení, popřípadě plnou moc do protokolu.

Seznam a adresy oprávněných osob pozemků nebo staveb na kterou budete stavbu umisťovat.

Souhlas osob, majících vlastnické právo k sousedním stavbám, pozemkům nebo stavbám které mohou být umístěním stavebního záměru dotčeny. Souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.

Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov; popis záměru musí vždy splňovat podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Jde-li o záměr, který nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného orgánu (§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), např. významná lokalita nebo ptačí oblast.

Základní dokumentaci zahrnující půdorysné uspořádání objektu a plán jeho lokace na pozemku,

Vyjádření majitelů veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Podle ustanovení zákona č. 344/1992 Sb. se do katastru nemovitostí zapisují pouze ty budovy, které jsou spojeny se zemí pevným základem.

Pro postavení mobilního domu potřebujete jeden ze 3 dokumentů:

  • Územní souhlas
  • Územní rozhodnutí
  • Veřejnoprávní smlouvu, která územní rozhodnutí nahrazuje

 

ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_1

Související příspěvky

Zanechte Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Copyright © 2005 Damy.cz - Petrášová